اخبار علمی - فرهنگی اخبار علمی - فرهنگی

«برگشت

بازدید از مدرسه زیستی 28 بهمن ماه

به نام خدا

بازدید ازمدرسه زیستی در محل پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

 با حضور کلیه دانش آموزان پایه دوم و سوم  تجربی در روز چهارشنبه 28 بهمن ماه

به همراه دبیر محترم درس زیست شناسی سرکار حانم باستان حق و گروه پژوهش 

 انجام گردید.