اخبار علمی - فرهنگی اخبار علمی - فرهنگی

«برگشت

بازدید از موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران..

باسمه تعالی گزارش بازدید دانش¬ آموزان دبیرستان از مرکز ژوئو فیزیک دانشگاه تهران دبیرستان نرگس دوره دوم بخش مشاور دبیرستان نرگس به منظور آشنایی دانش آموزان عزیز دبیرستان نرگس با حیطه های مختلف پژوهشی بازدیدی از مرکز ژوئو فیزیک دانشگاه تهران در تاریخ 2 آبان ماه 93 فراهم کرد.