اخبار علمی - فرهنگی اخبار علمی - فرهنگی

بازدید از موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران..

مشاهده آلبوم

باسمه تعالی گزارش بازدید دانش¬ آموزان دبیرستان از مرکز ژوئو فیزیک دانشگاه تهران دبیرستان نرگس دوره دوم بخش مشاور دبیرستان نرگس به منظور آشنایی دانش آموزان عزیز دبیرستان نرگس با حیطه های مختلف پژوهشی ...