گزارش ها گزارش ها

«برگشت

گزارش اردوی تشویقی دانش آموزان برتر از مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد

باسمه تعالی

گزارش اردوی تشویقی دانش­آموزان برتر از مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد

اردوی تشویقی دانش­آموزانی که موفق به کسب امتیاز برتر آموزشی و فرهنگی در سال گذشته  شده بودند در تاریخ شنبه دوم برگزار شد. در این تاریخ دانش­آموزان از مجموعه­ی تاریخی و فرهنگی سعدآباد بازدید کردند  ودر محیط طبیعی و شاداب این مجموعه بصرف ناهار مهمان مدرسه بودند.